jbc1023-spbt.zoom-a.com
Laman SPBT
SJK(C) Pu Sze

E-mel : jbc1023-spbt@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA | PROFIL | BUKU PELAWAT | ANUGERAH | CARTA ORG. | PENGURUSAN | SISTEKS | BOSS | KELAB | SEJARAH SPBT | TAMAN | PROGRAM | PAUTAN | LAWATAN |

Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks SJK(C) Pu Sze

Pendahuluan:

       Bagi menghasilkan pengurusan SPBT yang cemerlang di sekolah, setiap aktiviti pada peringkat tertentu telah dilaksanakan dengan efisien dan sistematik.

a)      Sistem Fail Skim Pinjaman Buku Teks

Sistem fail yang kemas dan teratur telah diwujudkan bagi merekod dan menyimpan segala maklumat SPBT dengan tepat dan terkini. Sistem fail yang kemas dan teratur ini memudahkan pihak-pihak yang terlibat dengan SPBT membuat rujukan dan semakan pada bila-bila masa yang diperlukan. Untuk tujuan ini, pihak sekolah telah menyediakan fail-fail yang berikut:

i)              Fail Pertama        :    Fail senarai murid yang layak dan tidak layak 

                                        mendapat bantuan ( Borang SPBT 1 dan Senarai

                                        Daftar Kelayakan difailkan secara berasingan.

  

ii)             Fail Kedua          :    Fail Rekod Pinjaman Buku Teks ( Borang SPBT G ) 

iii)           Fail Ketiga           :    Fail Borang Keperluan Buku Teks (BTBT190/BTBT 

                                        170) dan Senarai Bekalan Buku Teks Sekolah  

                                        (BTBTR 460/BTBTB 460 ). 

iv)     Fail Keempat       :    Fail Rekod Pelupusan Buku Teks SPBT. 

v)      Fail Kelima          :    Fail surat-surat Pekeliling SPBT. 

vi)     Fail Keenam        :    Fail surat menyurat dengan BBT/JPN/PPB/PPD/

                                         JAIN berkaitan dengan SPBT. 

vii)    Fail Ketujuh         :    Fail salinan Sijil Akuan Penerimaan/ Invois dan

                                         Nota Serahan.

viii)   Fail Kelapan         :    Fail mesyuarat jawatankuasa .

                                         Menyimpan minit mesyuarat AJK.

ix)           Fail Kesembilan   :     Fail Laporan Buku Hilang/ Musnah dan Gantian.

x)      Fail Kesepuluh     :     Fail Teguran/Aduan/Laporan Penyelian

                                          BBT/JPN/PPB/PPD/JAIN/Nazir/Audit/Ibu bapa. 

b)   Permohonan Buku Teks  

Setiap tahun sekolah membuat permohonan buku teks. Permohonan buku teks dibuat kepada JPN/BBT. Permohonan yang disediakan oleh sekolah telah mengambilkira perkara berikut.

i)                    Menentukan kelayakan pinjaman buku teks murid dengan memproses maklumat ibu bapa atau penjaga melalui Borang Kelayakan Murid.

ii)                   Jawatankuasa Kelayakan  memproses kelayakan pinjaman buku teks.

iii)                 Menyediakan senarai dan rumusan murid yang layak menerima pinjaman buku teks mengikut tahun.

iv)                 Mengemukakan permohonan buku teks dengan menggunakan Borang Pemohonan Keperluan Buku Teks

v)                  Mengemaskinikan buku stok sebelum membuat permohonan.

vi)                 Mengemaskinikan/ mengisi maklumat dalam borong permohonan dengan betul dan lengkap mengikut panduan/ arahan daripada BBT/JPN.

vii)               Guru Besar menyemak dan mengesahkan maklumat dalam borang permohonan

viii)              Menyampaikan borang yang lengkap kepada JPN.

c)    Penerimaan Bekalan Buku Teks

i)                    Guru Besar/  Guru Penolong Kanan HEM/ Guru SPBT menerima bekalan

Buku teks.

 

ii)                   Memastikan perkara berikut adalah betul sebelum mengesakan penerimaan

            bekalan buku teks.

·        Judul buku yang dibekalkan.

·        Bilangan buku yang dibekalkan.

·        Mutu fizikal buku teks baik dan memuaskan.

·        Kod, nama, dan alamat sekolah dalam nota serahan atau invois adalah betul.

iii)                 Menandatangai nota serahan atau invois setelah mendapati semua perkara 

yang tersebut di atas dipatuhi.

iv)                 Buku-buku yang mempunyai mutu fizikal yang rendah hendaklah

            dikembalikan kepada penerbit atau pengedar dalam tempoh jaminan

v)                  Guru SPBT merekodkan butir-butir buku teks SPBT yang telah dibekalkan ke dalam buku stok SPBT sebaik sahaja bekalan diterima.

vi)                 Buku teks SPBT yang telah direkodkan dicapkan dengan cap SPBT Sekolah.

vii)               Menghubungi penerbit atau pengedar jika bekalan buku teks lewat diterima.

viii)              Menyediakan dan melaporkan penerimaan bekalan buku teks kepada PPD.

ix)                 Menerima bekalan BPG sebanyak lima naskhah bagi setiap judul mata pelajaran.

d.    Buku Stok Skim Pinjaman Buku Teks 

        Buku stok SPBT merupakan rekod resmi tentang bilangan buku teks SPBT di sekolah. Pihak sekolah telah menyediakan buku stok SPBT mengikut format yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Maklumat-maklumat dalam buku stok ini sentiasa dikemaskinikan dengan mengambil kira perkara berikut:

i)                    Semua maklumat buku teks SPBT direkodkan dengan lengkap .

ii)                   Semua buku teks direkod dengan tepat dan betul setelah pemeriksaan fizikal dibuat.

iii)                 Baki buku teks SPBT telah dicatat dan bilangannya adalah sama dengan jumlah yang ada di dalam Bilik Operasi SPBT Sekolah.

iv)                 Segala perubahan maklumat telah direkod dengan tepat.

v)                  Buku stok diperiksa oleh Guru Besar/ Guru Penolong Hem dari semasa ke semasa.

vi)                 Buku stok disimpan di dalam Bilik Operasi SPBT supaya mudah dirujuk.

vii)               Maklumat tentang keluar/masuk buku teks SPBT direkod mengikut kelas.

viii)              Buku stok ditutup pada 31 Disember setiap tahun.

e.     Cap Skim Pinjaman Buku Teks

Untuk membezakan buku teks SPBT daripada buku lain, pihak sekolah telah menyediakan cap SPBT mengikut format dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Semua Buku Teks, Buku Latihan dan Aktiviti serta Buku panduan Guru  yang  diterima daripada penerbit perlu dicap dengan cap SPBT.

f.          Pengagihan Buku Teks Kepada Murid

Pihak sekolah mengagihkan buku teks SPBT kepada murid yang layak menerima pinjaman buku teks pada minggu pertama persekolahan.

i)                    Guru SPBT mengagihkan buku teks kepada murid melalui guru kelas.

ii)                   Buku teks yang telah diagihkan kepada murid direkodkan dalam buku stok SPBT.

iii)                 Guru kelas mengagihkan buku teks kepada murid dan merekodkan             pinjaman tersebut dalam Borang Pinjaman Buku Teks ( Borang SPBT G ).

iv)                 Pada akhir sesi persekolahan, buku teks dikumpulkan semula daripada murid dan direkodkan penerimaannya dalam buku stok SPBT.

g.         Penjagaan  dan Penggunaan Buku Teks

i)                    Semua murid yang menerima pinjaman buku teks dikehendaki membalut buku-buku mereka dengan menggunakan plastik lutsinar.

ii)                   Guru kelas memastikan murid menuliskan nama dan tahun  dalam ruangan yang disediakan pada cap SPBT.

iii)                 Memastikan buku teks SPBT tidak ditulis atau diconteng kecuali Buku

            Latihan dan Aktiviti.

iv)                 Murid-murid dikehendaki membaik pulih buku teks SPBT yang rosak.

v)                  Guru SPBT memastikan buku teks digunakan secara optimum dan            berkesan.

h.         Penggantian Buku Teks yang Dihilangkan / Dirosakkan

i)                    Pihak sekolah memastikan setiap buku teks yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid mestilah diganti oleh murid tersebut kecuali disebabkan hal-hal tertentu seperti bencana.

ii)                   Buku teks yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid hendaklah dilaporkan segera kepada guru kelas atau guru SPBT.

iii)                 Buku yang hilang atau dirosakkan direkodkan dalam buku stok.

iv)                 Buku gantian yang diterima daripada murid direkodkan dalam buku stok.

i    Pelupusan Buku Teks

       1)      Guru SPBT akan membuat pelupusan buku teks jika buku-buku  itu

       memenuhi  salah satu syarat yang berikut.

i)                    buku teks yang usang/ rosak yang disebabkan oleh penggunaan biasa.

ii)                   Buku latihan dan aktiviti bagi semua mata pelajaran bahasa dan atematik Tahap Satu sekolah rendah.

iii)                 Buku teks yang tidak boleh digunakan lagi kerana perubahan kurikulum atau sukan pelajaran.

2)      Tatacara pelupusan buku teks adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

3)      Semua buku teks yang telah mendapat kelulusan untuk pelupusan akan dikutip oleh kontraktor.

j.   Pengagihan Buku Teks

i)                    Pihak sekolah akan melaporkan buku teks berlebihan di sekolah.

ii)                   Pihak sekolah akan menghantar buku teks yang berlebihan kepada sekolah

            yang mengalami kekurangan buku teks.

iii)                 Murid yang berpindah sekolah dibenarkan membawa buku teks ke sekolah baru sekiranya judul yang sama digunakan di sekolah yang berkenaan.

iv)                 Guru SPBT akan mengeluarkan bilangan buku yang diagihkan itu daripada buku stok jika mengagihkan buku teks ke sekolah lain.

v)                  Guru SPBT akan memasukkan bilangan buku yang diterima ke dalam buku stok jika menerima buku teks secara pengagihan.

k.    Keperluan Tambahan Buku Teks

       Pihak sekolah akan membuat permohonan tambahan buku teks jika berlaku pertambahan murid atau pembukaan kelas baru. 

l.      Takwim Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah

         Takwim SPBT Sekolah disediakan pada setiap tahun. Takwim ini dipatuhi bagi memastikan buku teks SPBT sampai ke tangan murid sebelum atau pada minggu pertama persekolahan.         

Takwin SPBT 2005

Tarikh

Aktiviti SPBT

Januari

 • Mengedarkanbuku SPBT kepada murid-murid Tahun 1 yang layak.

 • Memastikan semua murid yang layak telah menerima buku SPBT.

 • Menubuhkan Jawatankuasa SPBT sekolah.

 • Menceriakan Bilik Operasi SPBT.

 • Mengemaskinikan Buku Stok dan fail-fail SPBT.

 • Mengedarkan Borang SPBT-1kepada murid-murid Tahun 3 dan Tahun 6.

 • Jawatankuasa SPBT memproseskan Borang SPBT-1 tahun depan.

 • Menyediakan Senarai Bilangan Murid Layak / Tidak Layak tahun depan.

 • Pertandingan Pengetahuan SPBTAm (murid Tahun 4 -Tahun 6)

Februari-Mac

 • Membuat permohonan pelupusan buku SPBT.

 • Membuat permohonan bekalan buku SPBT tahun depan.

 • Pertandingan melukis poster (murid Tahun 4-Tahun 6)

 • Pertandingan "Jigsaw Puzzle" (murid-murid Tahun 1-Tahun 3)

Mei-Jun

 • Buku-buku pelupusan dikutip oleh kontraktor.

 • Membuat laporan pelupusan.

 • Pertandingan Mengarang (muridTahun 4 -Tahun 6)

 • Pertandingan Mewama (muridTahun 1-Tahun 3)

Julai

 • Menerima bekalan buku.bam.

 • Mengecop dan mengemaskan buku-buku baru.

 • Pertandingan Sayang akan Buku SPBT

September

 • Mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa.

 • Mengedarkan Borang SPBT 1/1A kepada murid-murid Tahun 1tahun depan.

 • Pertandingan Dam Ular (murid-murid SPBT Tahun 1-Tahun 3)

Oktober

 • Mengutip dan mengedarkanbuku-buku SPBT.

November

 • Memproses Borang SPBT-1murid-murid Tahun 1 tahun depan dan seterusnya mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa.

Disember

 • Mengemaskinikanstok buku-buku, Bilik Operasi SPBT, Buku Stok, dan fail-fail SPBT.Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: